SALMAIRE

AN TÉID AGAIBH AIR SEINN BHO SEO?  

NEO BHO SEO?


FIÙ S GED NACH TÉID, MA DH'FHAODTE GUM BIODH ÙIDH AGAIBH ANN AN SEOSe seo seann cheòl a tha sgrìobhte a-réir nòs na Breatainne Bige,
a tha a' toirt fianais air an
RUITHEAM TÙSAIL a bh' aig canntaireachd na h-eaglais,
ruitheam a chaidh air chùl bho chionn linntean fo bhuaidh
organum, ceòl ioma-ghuthach agus na 'modhan ruitheamach'
ach tha tuigse as ùr aig eòlaichean air an t-seann ruitheam an diugh.

SALMAIRE
Is sinne an aon bhuidheann sheachdainneil ann an Dun Éideann
airson sgrùdadh agus seinn an ruitheam tùsail aig a' channtaireachd Ghriogairich,
an stòras beò de cheòl aig a bheil an sgrìobhadh as sine anns an Roinn Eòrpa.
Cha leig sibh a leas guth brèagha, neo comas ceòl a leughadh, a bhith agaibh.
Nach tig sibh ann gach oidhche Chiadain gus an t-òran aosda a ghabhail as ùr?

Tuilleadh fiosrachaidh
English
here
Italiano qui
Castellano aquí